Personlighet og adferdsutvikling hos hund

For English- see below

Et nytt og spennende prosjekt  utvikler verktøy for registrering og analyse av adferd på hund. Verktøyene skal være digitale, og baserer seg både på spørreskjema og videoanalyser rundt hunders adferd. Målet er å legge grunnlag for å gi hundeeier en tilbakemelding på sin hunds adferd og som dokumentasjon til bruk i avlsarbeidet på hund.  

I Norge er de fleste hunder familiehunder, og det er viktig at de fungerer sosialt sammen med mennesker. En hund som ikke fungerer sosialt vil i mange tilfeller ha redusert velferd, samtidig som den kan legge store begrensninger for eier i hverdagen. Prosjektet skal blant annet se på hvilken type adferd som kan indikere positiv velferd hos hunder. Videre skal det se på hvordan ulike typer sosialisering tidlig og senere i livet kan kobles mot sosialadferd hos ulike hunderaser. Til slutt skal det utvikles standardiserte adferdstester og video-analyser for å kartlegge eventuelle forskjeller innen og mellom raser.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og avlsmiljøet på Hamar ved selskapene Aninova og Norsvin. Det kombinerer fagområdene etologi, tradisjonell avl og digitalisering, og vil potensielt kunne bidra med viktige tilleggsverktøy for ansvarlig avl i den skandinaviske hunde-populasjonen. Alle hundeeiere inviteres til å delta i prosjektet ved å registrere sin hund i hundeportalen Biotail. (www.biotail.no). 

Norges Forskningsråd finansierer ordningen gjennom Nærings-PhD midlene og etolog Kim Bjørnson er ansatt som PhD student. Veiledere ved NMBU er Prof. Ruth Newberry og Prof. Peer Berg. Kontaktperson for prosjektet er Marte Wetten (Dr. Scient) i Aninova. Hvis du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om studien, ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@aninova.no. 

Registrer hunden din i Biotail i dag og bli med å bidra til verktøy for bedre hundevelferd! 

 

English 

A new and exciting project aims at developing tools for recording and analysing dog behaviour. The tools will be digital and based on both questionnaires and video analyses of dog behaviour. The goal is to create a basis for giving dog owners feedback regarding their dog’s behaviour, and as documentation for use in dog breeding programs.  

The majority of Norwegian dogs are family pets, and their ability to function well in human society is important. Family dogs lacking this ability are likely to have reduced welfare and can also cause limitations and restrictions for the owner in everyday life. The project will map behaviour related to positive welfare at different ages in different dog breeds. Further, it will study the link between variation in early and later socialisation with development of specific behaviour in different breeds. Furthermore, standardised behaviour tests and video analyses will be developed to identify any differences within and between dog breeds. 

The project is a collaboration between Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and the breeding organisations at Hamar, represented by the companies Aninova and Norsvin. It combines the fields of ethology, traditional breeding and digitalisation, and will potentially be able to contribute with important additional tools for responsible breeding in the Scandinavian dog population. All dog owners are invited to participate in the project by registering their dog in the dog-portal Biotail (www.biotail.no). 

The project is funded by the Norwegian Research Counsel through Industrial-PhD funds and ethologist Kim Bjørnson is employed as a PhD-student. Supervisors at NMBU are Prof. Ruth Newberry and Prof. Peer Berg. The project’s contact person is Marte Wetten (Dr. Scient) in Aninova. If you have any questions or want more information about the study, please send us an email to post@aninova.no. 

Register your dog in Biotail today and join in contributing to tools for better dog welfare!